ODLUKE:
1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koje je predložila Uprava Društva.
2. Odluka o utvrđivanju Smjernica za rad i poslovanje trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2020. godinu.

ODLUKE:
1. Odluka o prihvaćanju ostavke Ivana Hampovčana na članstvo u Nadzornom odboru EKOS d.o.o.
2. Odluka o imenovanju Ivana Hampovčana predsjednikom  Uprave EKOS d.o.o.
3. Odluka o sklapanju I. Dodatka Ugovoru o radu na radnom mjestu člana Uprave trgovačkog društva EKOS d.o.o.
4. Odluka o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda za 2019. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
5. Odluka o prihvaćanju Prijedloga  plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

ODLUKE:
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2018. godini
2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2018. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu  
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima u 2018. godini koje je sačinio i Skupštini Društva dostavio Nadzorni odbor EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu  
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu

ODLUKE:

1. Odluka o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

2. Odluka o usvajanju smjernica za rad trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

Please publish modules in offcanvas position.