19.02.2020.

1.  Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora
2.  Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
3.  Odluke o prihvaćanju dokumenta godišnjeg obračuna za 2019. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4.  Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
5.  Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
6.  Davanje prethodne suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu
7.  Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
8.  Nacrt Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak - EKOS d.o.o. – JLS
9.  Razno

Please publish modules in offcanvas position.