Strategije, planovi i propisi

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15 )
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine (Narodne novine“ broj 3/2017.)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine 94/13 )
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom  („Narodne novine“ broj 50/2017.)

Veći broj uredbi, odluka i pravilnika

·         čl. 24. -----Bio otpad smanjiti u odnosu na 1997. godina

            - na 50 % do 31.12.2016.

            - na 35 % do 31.12.2020.

·      čl. 35. ---- JLS su dužne osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, stakla , plastike, tekstila i glomaznog otpada te izgraditi fiksna ili postaviti mobilna reciklažna dvorišta do 24.07.2014.

·      Obveza preuzeta pristupanjem u EU je do 01.01.2020 izdvojiti iz otpada odnosno odvojeno prikupljati 50% stakla, papira, plastike i metala)

·      smanjiti odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta sa 1,4 mil. tona u 2014. godini na 0,8 mil. tona u 2017. godinu , te sa 31.12. 2017. godine zatvoriti sva neuređena odlagališta.

Neke od važnijih odrednica/rokova iz Zakona :

Uz donošenje Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
'Stvaramo preduvjete da idemo u korak s kružnim gospodarstvom, novim konceptom koji uvažava i razvoj industrije i gospodarstva, ali isto tako vodi brigu o zaštiti okoliša i prirode na razini EU-a i na taj način kreira i nova radna mjesta' – rekao je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović predstavio je ključne novosti koje donosi Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. te je naglasio da će Plan omogućiti razvoj industrije recikliranja, otvaranje novih zelenih radnih mjesta i ispunjavanje preuzetih EU obveza u pogledu recikliranja.

'U prvom planu su sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje. Važnije mjere iz Plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada' – istaknuo je ministar Slaven Dobrović.

Okosnica Plana su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Za neizgrađene Centre za gospodarenje otpadom potrebno je prilagoditi kapacitet i sadržaje ciljevima ovog Plana zbog čega je za svaki od njih potrebno izraditi studiju izvedivosti.

Plan je sukladan Okvirnoj direktivi o otpadu. Njime se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih dijelova komunalnog otpada, sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada, uvode se mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na lokalnoj razini.

Neke od najznačajnijih mjera su poticanje odvojenog sakupljanja papira, kartona, metala, stakla, plastike i biootpada, odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, poticanje kućnog i komunalnog kompostiranja, izgradnja sortirnica, informatička potpora praćenju tokova otpada i niz edukativno – informativnih mjera.

Please publish modules in offcanvas position.